Pozemkové spoločenstvo Dobroč

Lesné porasty patriace podielnikom Pozemkového spoločenstva Dobroč, sa nachádzajú v členitom teréne  katastrálneho územia Dobroč a rozprestierajú sa od najnižších polôh (280 m.n.m.) v okolí obce v lokalitách Pílisko až po Fafáky, stadiaľ po začiatok obce Kotmanová, ďalej cez  Vízrik a Kľuku cez Žiar, Hlúšky, Krkoháj až po Kučarov vrch, ktorý sa nachádza  v nadmorskej výške 715 m.n.m. a  potom ľavostranne Dobročského potoka v lokalitách Herman, Lipinský vrch, Ťapšeňovo a Hrtan, kde hraničia s k. ú. Mýtna.

Celková výmera spoločnej nehnuteľnosti zapísanej na listoch vlastníctva Pozemkového spoločenstva Dobroč, evidovaných Okresným úradom v Lučenci, odborom Katastra  podľa registra “E“  KN, je spolu 338,6715 ha. Zoznam  listov vlastníctva, parciel a ich výmer, je uvedený v “Zmluve o založení pozemkového spoločenstva....“, zverejnenej na našej stránke. 

V roku 2011 skončila platnosť nájomnej zmluvy  s Lesmi SR, š.p. B. Bystrica – OZ Kriváň o užívaní lesných pozemkov spoločenstva a na základe výsledkov hlasovania valného zhromaždenia konaného v roku 2012, spoločenstvo začalo hospodáriť samostatne.

Podľa údajov uvedených v  “Preberacom   protokole č.1/2013/18-141“  zo dňa 30.09.2013  o ukončení nájomného vzťahu s Lesmi SR, š.p. B. Bystrica – OZ Kriváň, je z vyššie uvedenej celkovej výmery, v registri “C“  KN evidovaných  255,7970 ha  lesných pozemkov, z ktorých ochranné lesy tvoria 21,95 ha.

Úlohy - plán hospodárskych opatrení na lesné porasty vo vlastníctve podielnikov  spoločenstva, vyplýva z Lesného  hospodárskeho plánu, resp. Programu starostlivosti o les, ktorý je vypracovaný pre Lesný celok Divín, na roky 2001 – 2020.    V drevinovej skladbe prevažujú dubové porasty, nasleduje buk a vyskytujú sa aj ďalšie dreviny ako hrab, breza, jelša, osika, smrek a borovica. Veková štruktúra je v rozpätí od 4 do 85 rokov. 

Nakoľko vlastnícka hranica spoločnej nehnuteľnosti nie je totožná s hranicami lesných porastov, ktoré už boli nanovo v teréne vyznačené, v súčasnosti prebieha v spolupráci Lesmi SR, š.p. B. Bystrica – OZ Kriváň, vypracovanie rozpisu úloh na konkrétne časti lesných porastov vo vlastníctve spoločenstva. V rokoch 2012 a 2013 neboli vykonávané žiadne hospodárske opatrenia, uložené vyššie uvedeným programom starostlivosti o les. Spracúvala sa len rozptýlená náhodná ťažba (kalamitná – sucháre, vývraty, zlomy a zvyšky stromov po ťažbe ponechané predchádzajúcim nájomcom) a to  formou samovýroby palivového dreva.  

V roku 2012 sa spracovalo 191 m3 a v roku 2013   210 m3 palivového dreva.

Copyright © 2024 Urbár Dobroč
GS RU